Uw beweging is onze zorg

Patiënteninformatie

Behandelwijzer bij opname

Inhoud

Inleiding

U heeft, samen met uw orthopeed, besloten over te gaan tot een operatie bij het Orthopedisch Centrum. Het team van het Orthopedisch Centrum streeft naar de hoogste kwaliteit van zorg. Wij maken daarom gebruik van richtlijnen, standaarden en protocollen. U, als patiënt, bent partner in uw gehele zorgproces. Samen met u streven wij naar optimale kwaliteit van zorg.

Via deze behandelwijzer informeren wij u over diverse momenten rondom de operatie en opname. Zo kunt u zich goed voorbereiden en zorgen we samen voor de beste uitkomst van uw behandeling. Heeft u na het lezen van deze behandelwijzer nog vragen? Daarmee kunt u altijd terecht bij onze medewerkers.

De medewerkers van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum wensen u een prettig verblijf en een voorspoedig herstel.

Afspraken ter voorbereiding van uw opname

Uw orthopeed heeft u op de wachtlijst geplaatst voor een operatie. Deze wachtlijst kan variëren per behandeltraject. Voordat u wordt geopereerd, is het noodzakelijk dat u een afspraak heeft gehad bij de polikliniek anesthesiologie voor vooronderzoek. Bij veel operaties krijgt u ook een afspraak met de verpleegkundige. Zonder goedkeuring van de anesthesioloog kunt u niet geopereerd worden.

Op de wachtlijst geplaatst, wat nu?

Indien het om een heup-, schouder-, knieprothese/revisie of een standscorrectie van de knie (osteotomie) gaat, zal er bloed bij u afgenomen worden op de dag dat u op de wachtlijst wordt geplaatst en u binnen 5 maanden geopereerd wilt worden.

Binnen een week wordt u door de opnameplanning gebeld, om samen met u verdere voorbereidingen te treffen voor uw operatie. 


Informed consent

Bij het Orthopedisch Centrum hechten we grote waarde aan samen beslissen over uw behandeling. Daarom overleggen wij voor elk onderzoek, operatie, opname of andere behandeling met u. Wij informeren u over de behandeling zelf en over eventuele complicaties. Op basis van deze informatie kunt u weloverwogen toestemming geven voor alle behandelingen. Dit heet informed consent.


Reanimatiebeleid/ behandelbeperking

Tijdens het gesprek met uw orthopeed bespreekt u dus wat u wilt tijdens de opname in het Orthopedisch Centrum en wat een zinvolle behandeling is. U kunt ook grenzen stellen aan uw behandeling. We noemen dit een behandelbeperking. De afspraken hierover houden we bij in uw dossier. Als in uw dossier een behandelbeperking is doorgegeven, handelen we daarnaar. U dient vooraf aan de operatie deze behandelbeperking door te geven. Dit kunt u doen bij uw orthopeed.

Mocht er onverhoopt een complicatie optreden tijdens uw behandeling, dan doen wij al het mogelijke om u in leven te houden. In het geval van bijvoorbeeld een hartstilstand, krijgt u een reanimatiepoging of overplaatsing naar de Intensive Care-afdeling van het HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Medicatiegebruik

Ter voorbereiding op de afspraak anesthesiologie wordt u gebeld door een apothekersassistente om uw medicijngebruik door te nemen. Dit is altijd een aantal werkdagen voorafgaand aan uw afspraak bij de anesthesioloog. Uw medicijnen worden vervolgens geregistreerd in uw dossier. U kunt ook toestemming geven voor de elektronische uitwisseling van de medicatiegegevens via de website www.volgjezorg.nl/toestemming

Afspraak vooronderzoek anesthesiologie

Voorafgaand aan uw afspraak, vult u een vragenlijst in over uw medische voorgeschiedenis, eerdere operaties en medicijngebruik. U vult de vragenlijst zelf thuis in, met behulp van uw DigiD.

De vragenlijst staat klaar op het patiëntportaal, nadat er voor u een afspraak voor het vooronderzoek is gemaakt. Via www.rhoc.nl/patientportaal wordt u doorverwezen naar het patiëntportaal.

Lukt het u niet om de vragenlijst zelf in te vullen? Vraag dan hulp van familie of vrienden.

Mocht dit ook niet lukken, dan dient u 30 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn, om de vragenlijst in het Orthopedisch Centrum in te vullen op een computer. Hiervoor krijgt u een inlogcode bij de ontvangstbalie. Geef bij de ontvangstbalie aan als u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst. Een medewerker zal u dan helpen.

Wat neemt u mee?

 • Medicatieoverzicht
 • Vragen die u wilt stellen
 • Pacemaker-, ICD- of anesthesiepaspoort, indien van toepassing
Het vooronderzoek

Het vooronderzoek vindt plaats in het Orthopedisch Centrum.

U komt eerst bij de doktersassistente. De doktersassistente neemt uw lengte, gewicht en bloeddruk op. Bij patiënten van 65 jaar of ouder wordt standaard een hartfilmpje gemaakt. U dient een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek) mee te nemen naar de afspraak.

Daarna gaat u naar de anesthesioloog. U krijgt uitleg over de vorm van de anesthesie (verdoving) tijdens de operatie. Stel gerust uw vragen hierover. Op de polikliniek anesthesiologie worden er mogelijk andere afspraken gemaakt over uw medicijngebruik. U moet bijvoorbeeld een bepaald medicijn tijdelijk stoppen in verband met de operatie. Deze afspraken worden voor u genoteerd en aan u meegegeven. In sommige gevallen vindt de anesthesioloog het nodig om verder onderzoek te laten plaatsvinden en kan u doorsturen naar het desbetreffende specialisme en/of huisarts.

In sommige gevallen hoeft u niet naar het Orthopedisch Centrum te komen voor het vooronderzoek met de anesthesioloog, maar kan dit telefonisch. Hiervoor moet de vragenlijst zijn ingevuld, anders belt de anesthesioloog u niet. Een enkele keer zal een telefonisch consult toch reden geven om u alsnog naar de polikliniek te laten komen.

Afspraak verpleegkundige

Bij veel operaties krijgt u ook een afspraak met de verpleegkundige. De verpleegkundige neemt voor de operatie een verpleegkundige vragenlijst met u door. Hierbij krijgt u informatie over welke voorbereidingen u kan treffen voor de operatie. Denk hierbij aan het zelf regelen van hulpmiddelen voor in huis, huishoudelijke hulp, hulp met boodschappen en maaltijden.

Verder informeert de verpleegkundige u over het verloop van de opname, het herstel na de operatie en de leefregels waar u zich aan dient te houden. Indien u nazorg nodig heeft na uw operatie, zoals huishoudelijke hulp, thuiszorg (voor lichamelijke verzorging en wondverzorging) of opname in een instelling; bespreek dit dan met de verpleegkundige.

Heeft u behoefte aan een afspraak met de verpleegkundige, maar heeft u deze niet gekregen? Dan kunt u hier altijd een afspraak voor maken. Neem in dat geval contact op met de operatieplanning van het Orthopedisch Centrum.


MRSA of BRMO bacterie

De MRSA bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus, kortweg MRSA) is een huidbacterie die niet reageert op de meeste antibiotica. De bacterie valt onder de BRMO bacteriën (bijzonder resistente micro-organismen). U kunt drager zijn van een MRSA of andere BRMO bacterie zonder hier ziek van te zijn. Daarom zijn we extra alert op besmetting.

Als één van onderstaande situaties op u van toepassing is, meldt u dit vóór uw opname direct bij uw behandelend arts:

 • U bent in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest;
 • U of een van uw huisgenoten is drager van de MRSA of BRMO bacterie;
 • U verzorgt iemand die drager is;
 • U heeft gedialyseerd in een buitenlandse zorginstelling;
 • U bent in een Nederlands ziekenhuis opgenomen waar een uitbraak heerste;
 • U heeft in een asielzoekerscentrum gewoond.

Contactpersoon

Medewerkers van het Orthopedisch Centrum hebben een geheimhoudingsplicht. Vanwege de geheimhoudingsplicht en uw privacy wordt informatie over u nooit zomaar aan derden gegeven. Om die reden vragen wij u bij uw opname naar een contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor zowel uw naasten, familie en vrienden, als voor de artsen en verpleging.

Bedenkt u vóór uw opname wie uw contactpersoon tijdens uw opname kan zijn. Het Orthopedisch Centrum geeft alleen aan deze contactpersoon informatie over u. Hij of zij kan vervolgens de familie en vrienden op de hoogte brengen. Het is prettig als de contactpersoon iemand is die u vertrouwt en op de hoogte is van uw privésituatie.


Operatiedatum

De operatiedatum wordt pas definitief gepland en uitgevoerd na goedkeuring van de anesthesioloog. De operatiedatum hangt mede af van de wachtlijst van uw orthopeed. De operatiedatum wordt schriftelijk en/of telefonisch aan u doorgegeven. U krijgt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan uw operatie bericht.

Indien na uw bezoek aan de anesthesiologie gegevens wijzigen betreffende naam, adres, woonplaats, medische zaken of medicatie, uitstel of afmelden van operatie, dan verzoeken wij u dit door te geven aan de Operatieplanning. Achterin deze folder vindt u onze telefoonnummers. Indien er na het bezoek van de anesthesioloog medisch iets is veranderd, dient u contact op te nemen met de Operatieplanning. 


Uitstel van de operatie

Als de operatie is gepland, kan het onverhoopt voorkomen dat deze toch moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld wanneer er een spoedoperatie moet plaatsvinden. Als uw operatie niet kan doorgaan, wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe datum gepland.

Ook kan zich bij ú een onverwachte situatie voordoen die uitstel van uw opname noodzakelijk maakt. Wij verzoeken u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de Operatieplanning van het Orthopedisch Centrum.

Mocht u enkele dagen voor de operatie koorts hebben, een besmettelijke ziekte, wondjes of ontstekingen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Er wordt dan overlegd met uw orthopeed of een opname op dat moment verantwoord is.

U krijgt bij uw operatiebrief een checklist van zaken die u vooraf moet regelen en spullen die u kunt meenemen bij uw opname.

Voorbereiding op de operatie


Voor de operatie

In de week voor uw operatie neemt de verpleegkundige van de polikliniek contact met u op. Zij vertelt u hoe laat u in het Orthopedisch Centrum wordt verwacht en waar u zich kan melden. U wordt geïnformeerd over het nuchter zijn en hulpmiddelen die u eventueel mee moet brengen. Normaal gesproken wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Als u nog vragen heeft, kunt u deze tijdens het gesprek stellen.

Eten, drinken en medicatie

Op de dag van de operatie moet u nuchter naar het Orthopedisch Centrum komen. Dit betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag eten, drinken en roken. Eventuele medicijnen kunt u innemen met een klein slokje water. De orthopeed en anesthesioloog bespreken met u welke medicijnen u wel en niet mag innemen voor de operatie (zie voor meer informatie de folder Anesthesie).

Begeleiding en opvang bij dagopname

Belangrijk is dat u de volgende zaken tijdig vóór uw opname regelt:

 • Begeleiding bij uw ontslag naar huis. U mag als gevolg van de verdoving namelijk niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen of met het openbaar vervoer reizen.
 • Mantelzorg voor de eerste 24 uur na uw operatie. Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur iemand bij u hebt, die u kan helpen.


Uw opname

Op de dag van de operatie meldt u zich bij de ontvangstbalie van het Orthopedisch Centrum. Daarna meldt u zich bij de balie op de tweede etage, dit is het operatiecomplex. Als u zich eerst ergens anders moet melden, hoort u dit van de poliverpleegkundige.

U neemt plaats in de wachtruimte. Een verpleegkundige haalt u op en er volgt een kort gesprek ter voorbereiding op uw operatie. Zo nodig meten we uw bloeddruk, pols en temperatuur.

Soms krijgt u extra medicatie of zijn er extra voorbereidingen nodig. In dat geval regelt de verpleegkundige dit met u. Hierna neemt u weer plaats in de wachtruimte.

Meenemen naar uw opname

De specifieke hulpmiddelen die u in verband met uw ingreep moet meenemen, haalt u een paar dagen voor de operatie in huis. Informatie over hulpmiddelen die u nodig kunt hebben na de operatie vindt u in de folder over uw operatie of kunt u vragen aan de verpleegkundige op de polikliniek.


Wat kunt u beter thuislaten?

Laat waardevolle bezittingen thuis en neem geen grote geldbedragen mee. Het Orthopedisch Centrum is, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen.

Er zijn kluisjes beschikbaar waar u waardevolle spullen met een cijfercode kunt opbergen. De kluisjes zijn vrij smal, neem daarom een weekendtas mee in plaats van een koffer. En neem alleen noodzakelijke spullen mee voor 1 nacht.

Graag uw bezoek extra spullen laten meenemen indien u langer bij ons verblijft.


Naar de operatie

Een serviceassistent haalt u op voor uw operatie. U kunt vooraf nog gebruik maken van het toilet.

U gaat naar de omkleedruimte waar u, eventueel met hulp van de serviceassistent, uw operatiekleding aantrekt. Sieraden, bril, contactlenzen en gebitsprothese moeten uit. Een gehoortoestel mag u inhouden. Graag op de brillenkoker en/of doosje voor gehoorapparaat een sticker met naam en geboortedatum plakken.

Wanneer u bent omgekleed, wordt u begeleid naar de voorbereidingsruimte (holding) van de operatiekamer. De holding is een gecombineerde afdeling met de verkoever (uitslaapkamer). Hier wordt u aan de bewakingsapparatuur aangesloten. U krijgt plakkers op uw borst om uw hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger die het zuurstofgehalte in uw bloed meet. De bloeddruk wordt met behulp van een band om de arm gemeten.

Voordat u geopereerd wordt, maakt u kennis met de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. De anesthesiemedewerker brengt een infuus bij u in en blijft gedurende de hele ingreep bij u.

Gemengd verplegen

Op de dagbehandeling en verpleegafdeling in het Orthopedisch Centrum wordt er ‘gemengd verpleegd’. Dit houdt in dat mannen en vrouwen op één kamer liggen. We hebben op de verpleegafdeling één- en vierpersoonskamers. Indien u voorkeur heeft voor een kamer, kunt u dit aangeven. Wij kunnen er dan zoveel mogelijk rekening mee houden, maar helaas niets toezeggen.


Medicijnen

De medicijnen die u thuis al gebruikt, neemt u mee in de originele verpakking naar het Orthopedisch Centrum. U bespreekt met de verpleegkundige welke u wel en niet mag innemen voor de operatie.

Tijdens de opname krijgt u medicijnen van de verpleegkundige. Dit zijn vaak uw eigen medicijnen en de medicijnen die u rondom de operatie krijgt, zoals bijvoorbeeld pijnstillers, bloedverdunners, antibiotica en medicatie tegen misselijkheid.

Belangrijk: Neem nooit zomaar uw eigen medicatie in. Overleg dit altijd met de verpleegkundige.

Na de operatie


De verkoever (uitslaapkamer)

Als de operatie klaar is, wordt u naar de verkoever gebracht. U kent deze ruimte nog van voor de operatie. Ook na een operatie met plaatselijke anesthesie gaat u naar de verkoever. Daar zien gespecialiseerde verpleegkundigen erop toe dat u rustig bijkomt van de operatie. Hier wordt ook de pijnbestrijding ingesteld. Door de anesthesie kunt u misselijk zijn, in dat geval krijgt u hier medicatie voor.


Terug naar de afdeling

Terug op de afdeling kunt u nog slaperig zijn. Met het uitwerken van de verdoving kan pijn optreden in het operatiegebied. De anesthesioloog schrijft medicatie voor pijnbestrijding voor. Op de afdeling mag u weer starten met drinken en eten. Dit bouwt u geleidelijk op om misselijkheid en braken te voorkomen.


Controle en pijnscore

Er komt regelmatig een verpleegkundige bij u langs, om te vragen hoe het met u gaat en om uw bloeddruk, hartslag, ademhaling, temperatuur, urineproductie, wond en mate van pijn te controleren.

Om beter inzicht te krijgen in de mate waarin u pijn ervaart, maken we gebruik van een pijnscore. Hiermee kunt u zelf aangeven hoeveel pijn u heeft. De verpleegkundige vraagt u enkele keren per dag de pijn op een pijnscore aan te geven.

Afhankelijk van de ingreep en uw herstel ligt u één of meerdere dagen in het Orthopedisch Centrum.

Ontslag

Naar huis

De arts bespreekt samen met u, de verpleegkundige en eventueel de fysiotherapeut, wanneer u naar huis kunt. Of u naar huis mag, hangt af van hoe u beweegt, hoe de wondgenezing verloopt, hoe u zich voelt en hoe uw thuissituatie is.

Het is belangrijk dat u voor vertrek de vragen stelt die u nog heeft, zodat u hier niet mee blijft zitten. Na uw ontslag hebben wij nog een aantal keer telefonisch contact met u. En u komt voor controle terug op de polikliniek. U krijgt hiervoor afspraken mee.

Uw huisarts wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw vertrek uit het Orthopedisch Centrum en de medische bevindingen van de orthopeed.


Telefonisch contact na opname

U wordt de dag na uw ontslag uit het Orthopedisch Centrum gebeld door een verpleegkundige. Deze informeert hoe het met u gaat en kan eventuele vragen beantwoorden. U wordt na een week, volgens afspraak, nogmaals gebeld door een verpleegkundige.


Polikliniek afspraken

In de meeste gevallen komt u twee weken na de operatie voor controle naar het Orthopedisch Centrum. Bij dit bezoek wordt u gezien door een doktersassistente en wordt besproken hoe het met u gaat. We kijken met u naar het uitbreiden van oefeningen, hoe de wond geneest, en het afbouwen en stoppen van pijnstillers.

U krijgt deze afspraken mee wanneer u wordt ontslagen uit het Orthopedisch Centrum.


Wetenschappelijk onderzoek

Het Orthopedisch Centrum houdt zich actief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie verwijzen we naar de folder ‘wetenschappelijk onderzoek’. Deze kunt u vinden op onze website www.rhoc.nl/folders 


Kwaliteit en Veiligheid


Standaard onderzoek: digitale vragenlijst (PROMs)

PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures. Deze beschrijven de uitkomsten van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Voor bijna al onze ingrepen maken wij gebruik van digitale vragenlijsten. Hieronder leest u hier meer over.

Bij ons is goede zorg belangrijk, maar veel belangrijker vinden wij dat onze patiënten hun kwaliteit van leven terugkrijgen. Met andere woorden: dat zij weer kunnen wat ze altijd al graag deden (beroep, sport, hobby, enzovoorts). Als onderdeel van uw behandeling werken we daarom met digitale vragenlijsten om de resultaten van onze behandelingen nog beter te volgen. Zo kunnen wij onze diensten en zorg verder verbeteren.

De vragen gaan over pijn, lichamelijk functioneren en over de kwaliteit van leven. Wij stellen deze vragen voor uw operatie en op een aantal momenten na uw operatie. Zo kunnen wij inzichtelijk maken wat het resultaat is van de operatie.

De digitale vragenlijsten zijn goed beveiligd (NEN7510, ISO/IE27001:2005). Wij wisselen geen e-mailadressen uit met derden.

U ontvang binnenkort een e-mail van ons voor het invullen van de eerste vragenlijst.


Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI)

Elk jaar worden in Nederland duizenden gewrichtsprothesen geplaatst: ruim 36.000 heupen, 29.000 knieën, 120 enkels, 3000 schouders en 140 ellebogen. De Nederlandse orthopedische chirurgen willen de kwaliteit van die prothesen en van de orthopedische zorg volgen, beoordelen en verbeteren. Daarvoor is de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI) opgericht; een landelijk register met alle operatiegegevens (www.lroi.nl).


Als u een heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols-, vinger-, of duimprothese krijgt, registreren uw behandelaars dit in de LROI. Deze registratie is anoniem; zowel voor de persoonsgegevens van de patiënt als voor de deelnemende zorgaanbieders geldt vertrouwelijkheid.
Als u niet wilt dat de gegevens over uw behandeling in de LROI worden opgenomen, kunt u dat melden bij uw behandelaar. Als u dat op een later moment doet, worden de persoonsgegevens verwijderd. U kunt uw behandelaar ook altijd vragen welke gegevens in de LROI zijn opgenomen. Vanwege de beveiliging weet de Stichting LROI niet wie u bent. U kunt daarom niet bij de Stichting LROI zelf bezwaar maken of uw gegevens opvragen. Kijk voor meer informatie over de LROI op de website: https://www.lroi.nl/patienten/wat-doen-we-voor-u


Landelijke Implantaten Register LIR)

Het LIR (Landelijk Implantaten Register) is een centraal register waardoor snel inzicht verkregen wordt welke implantaten wanneer door welke zorgaanbieder zijn gebruikt. Bij problemen met implantaten kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) snel en efficiënt de impact bepalen en zo nodig zorgaanbieders oproepen om de betreffende patiënten te informeren. Hiermee wordt de patiëntveiligheid verbeterd.

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS beheert het CIBG het LIR. De IGJ kan als enige het LIR raadplegen en is toezichthouder. Vanaf 1 januari 2020 is registratie verplicht. Kijk voor meer informatie over de LIR op de website: https://www.cibg.nl/lir


Privacyverklaring Orthopedisch Centrum

In de Privacyverklaring van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens zoals die worden gehanteerd. Deze verklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gehele privacyverklaring vindt u op www.rhoc.nl/privacyverklaring


Patiëntgegevens

Het Orthopedisch Centrum levert anonieme patiëntgegevens voor registratie aan externe instanties. Het ziekenhuis is in sommige gevallen verplicht deze gegevens aan te leveren.

De gegevens worden, met uitzondering van de gegevens voor het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGRA), anoniem verstrekt, zodat deze niet direct herleidbaar zijn tot een patiënt. Voor deze registraties is een reglement opgesteld waarin ook de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen.

Het ziekenhuis levert aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) gegevens voor de landelijke kankerregistratie. Als u niet wilt dat uw gegevens worden geregistreerd, kunt u dit melden bij uw behandeld arts. Deze noteert het bezwaar in uw dossier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet worden geregistreerd.

Uw diagnose-behandelings-codes (DBC) worden op naam doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op basis van deze codes betaalt uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan het Orthopedisch Centrum.

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Over de operatie

Vragen over de operatie kunt u stellen aan de arts die u opereert.

Over de operatiedatum

Nadat u door de anesthesioloog wordt goedgekeurd voor de operatie, kunt u ingepland worden door de operatieplanning. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen door de operatieplanning.

Over risico’s van anesthesie

Vraag tijdens het preoperatief onderzoek gerust aan uw anesthesioloog of de verdoving in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt. Heeft u de keuze tussen regionale anesthesie (ruggenprik) of algehele anesthesie (narcose)? Vraag dan of uw anesthesioloog het verschil en de voor- en nadelen goed uitlegt. U kunt dan een weloverwogen keuze maken.

Belangrijke telefoonnummers en adressen


Polikliniek Orthopedie Orthopedisch Centrum

(079) 206 55 00

Maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur


Operatieplanning Reinier Haga Orthopedisch Centrum

(079) 206 55 00, optie operatieplanning

Maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.30-16.30 uur


Bij spoedeisende vragen avond, nacht, weekend

(079) 206 56 00

Maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur bereikbaar

Zaterdag en zondag bereikbaar

Meer informatie

Meer informatie over het Orthopedisch Centrum vindt u op www.rhoc.nl. Patiënteninformatie is te vinden op www.rhoc.nl/folders.

Print deze folder

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.