Uw beweging is onze zorg

Patiënteninformatie

Klacht, suggestie of niet tevreden?

Inhoud

De medewerkers van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum doen er alles aan om u tijdens uw verblijf zo goed mogelijk te verzorgen, behandelen en begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u toch niet tevreden bent over onze zorgverlening. We horen graag van u wat er beter kan, zodat we de kans krijgen om naar een oplossing te zoeken. Bovendien kunnen de ervaringen die u met ons deelt aanleiding zijn maatregelen te treffen om herhaling in de toekomst te voorkomen en op die manier onze zorgverlening te verbeteren. Uw mening vinden wij belangrijk en wordt serieus genomen. Met uw gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Bespreken met de betrokkene

We adviseren u om uw ervaren onvrede eerst te bespreken met de betrokken zorgverlener of leidinggevende van de afdeling. Op die manier kan uw onvrede mogelijk snel worden opgelost. Wanneer u er samen niet uit komt of wanneer u uw onvrede -om welke reden dan ook- liever niet zelf bespreekt kunt u dit kenbaar maken via onze klachtenfunctionaris.

U kunt er dan voor kiezen om een ‘signaal/suggestie’ of een ‘klacht’ in te dienen.

Melden signaal of suggestie

Indien u uw onvrede of punt van verbetering wilt doorgeven maar hier verder geen terugkoppeling over wenst kunt u een signaal afgeven. U kunt uw signaal (of suggestie) online doorgeven (mag anoniem) via het online klachtenformulier op de website van het RHOC of telefonisch via de klachtenfunctionaris (079) 206 5518. Er volgt geen bemiddeling en/of terugkoppeling.

Indienen klacht

Indien u wel graag een terugkoppeling wilt ontvangen dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Als u uw klacht heeft ingediend, zal onze klachtenfunctionaris z.s.m. contact met u opnemen.

De klachtenfunctionaris biedt een onpartijdige en onafhankelijke opvang en begeleidt u zo goed mogelijk bij het oplossen van uw onvrede. De klachtenfunctionaris zal uw klacht voorleggen aan de betrokken zorgverlener(s)/ afdeling(en). Indien nodig kan de klachtenfunctionaris een gesprek samen met u en de betrokken zorgverlener(s) organiseren. Als u namens een ander een klacht indient is het van belang dat de patiënt (indien mogelijk) hiervoor toestemming geeft.

Een klacht kunt u digitaal indienen door gebruik te maken van het online klachtenformulier of u kunt een brief/ e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen is het noodzakelijk de volgende punten in uw brief/email te vermelden:

  • Naam
  • Contactgegevens
  • Geboortedatum (patiënt)
  • Op wie/welke afdeling uw klacht betrekking heeft
  • Een precieze beschrijving van de klacht in uw eigen woorden

Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen. Dit is dan automatisch een signaal en zal er geen terugkoppeling plaatsvinden.

U kunt uw brief sturen aan:

RHOC
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 10270 (postzegel niet nodig)
2725 NA Zoetermeer
Email: klachtenfunctionaris@rhoc.nl

De klachtenfunctionaris is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (079) 206 5518.

Klachtencommissie

Lukt het niet om de klacht met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Een klacht indienen bij de klachtencommissie kan alleen wanneer u een klachtentraject heeft doorlopen bij de klachtenfunctionaris van het RHOC. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en er vindt een hoorzitting plaats om een beter beeld te krijgen van wat er gespeeld heeft. U zult benaderd worden door de secretaris van de klachtenonderzoekscommissie. De klachtencommissie brengt vervolgens een advies uit aan de directie. Op basis van dit advies geeft de directie haar oordeel.

U kunt het oordeel op uw klacht binnen 6 weken verwachten. De termijn begint te lopen zodra de zorgaanbieder uw klachtbrief heeft ontvangen. Het is van belang, dat het onderzoek zorgvuldig plaatsvindt. Mocht daar meer tijd voor nodig zijn, kan de zorgaanbieder de termijn van 6 weken met 4 weken verlengen.

De klachtenprocedure bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie is kosteloos. De eventuele reiskosten en kosten voor (rechts)bijstand komen voor eigen rekening.

Geschillencommissie

Heeft u een oordeel van de directie ontvangen en bent u niet tevreden met dat oordeel, dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de externe Geschillencommissie. De Geschillencommissie geeft een bindend advies met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen. De geschillencommissie rekent kosten voor het in behandeling nemen van een klacht.

De Geschillencommissie geeft een bindend advies met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u op degeschillencommissie.nl.

Indienen schadeclaim

Wanneer u van mening bent dat u door verwijtbaar handelen van de zorgaanbieder schade heeft geleden, dan kunt u de zorgaanbieder daarvoor aansprakelijk stellen door een brief ter attentie van de directie te sturen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de afhandeling van uw claim, dan kunt u uw klacht (geschil) aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen, of een civiel rechterlijke procedure starten.

Als u een claim wilt indienen kunt u uw brief sturen naar:

RHOC
t.a.v. directiesecretariaat
Antwoordnummer 10270 (postzegel niet nodig)
2725 NA Zoetermeer

Print deze folder

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.